הפקדת תכנית

הודעה על הפקדת תכנית

(א)  הודעה על הפקדת כל תכנית תפורסם ברשומות ובעתון; הפרסום בעתון יהיה כאמור בסעיף 1א וייעשה על ידי מוסד התכנון שהחליט על ההפקדה תוך חמישה עשר ימים מיום ההחלטה על הפקדת התכנית או מיום מילוי תנאי ההפקדה, הכל לפי המאוחר.

(ב)  הודעה כאמור בסעיף קטן (א) תפורסם גם במשרדי הרשויות המקומיות שתחום שיפוטן או חלק ממנו כלול בתחום התכנית, ובאין רשות מקומית כאמור – במקום שנוהגים לפרסם בו הודעות פומביות בתחום התכנית; כן תפורסם ההודעה על לוחות המודעות בשכונות הנוגעות בדבר.

פרסום ומסירה של הודעת הפקדה

89א.   (א)  הודעה על הפקדת תכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת תפורסם על חשבון מגיש התכנית, על גבי שלט במקום בולט בתחום התכנית, למשך התקופה שנקבעה להגשת התנגדויות; ההודעה תכלול פרטים בהתאם להוראות סעיף 92 וכן פירוט עיקרי ההבדלים בין המצב התכנוני הקיים לבין התכנית המופקדת.

(ב)  כיתוב על שלט כאמור בסעיף קטן (א) יהיה בשפה העברית ואולם במרחב תכנון מקומי שבו האוכלוסיה הדוברת ערבית מהווה לפחות עשרה אחוזים מכלל האוכלוסיה, יהיה הכיתוב גם בשפה הערבית.

(ג)   יושב ראש מוסד התכנון המוסמך להחליט על הפקדת תכנית כאמור בסעיף קטן (א), רשאי מטעמים שיירשמו ובכפוף לתקנות שיתקין שר הפנים, להורות כי על תכנית מסוימת או על סוגי תכניות לא יחולו הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), כולן או מקצתן, ורשאי הוא לקבוע דרכי פרסום חלופיות לתכנית שפטר כאמור; שר הפנים יקבע באילו מקרים ונסיבות יכול יושב ראש מוסד התכנון לפטור מהוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב).

(ד)  נוסף על הוראות סעיף זה, הודעה על הפקדת תכנית כאמור בסעיף קטן (א), החלה על שטח שאינו עולה על 3,000 מ”ר, תפורסם או תימסר לבעלים ולמחזיקים במגרשים הגובלים בתחום התכנית, על חשבון מגיש התכנית, בדרך שיקבע שר הפנים באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת.

פרסום אישור תכנית ודחייתה

הודעה על אישור תכנית לפי סימן זה ועל דחייתה תינתן ותפורסם בדרך שנותנים ומפרסמים הודעה על הפקדת אותה תכנית, והיא תינתן למי שזכאי לקבל הודעה על הפקדה כאמור.

אופן הצבת שלט מתוקף תקנות התכנון והבניה (פרסום הודעה על הפקדת תכנית על גבי שלט לפי סעיף 89א לחוק), תשס”ד-2004*

 

4. מגיש תכנית יציב את השלט בתחום התכנית במקום בולט לעיני הציבור בהתאם להוראות אלה:

(1)  בתכנית החלה על מגרש אחד או על כמה מגרשים בודדים, שאינם מתחם ואשר חזיתם אינה עולה על 1,000 מטרים – בחזית אחד המגרשים;

(2)  בתכנית החלה ברחוב – בחזית אחד המגרשים שברחוב, קרוב ככל האפשר ללוח מודעות אם קיים ברחוב; ברחוב שאורכו עולה על 1,000 מטרים יוצב שלט אחד לכל 1,000 מטרים;

(3)  בתכנית החלה ביישוב כפרי או על שכונה או מתחם ביישוב עירוני – בחזית מבנה ציבור ראשי או מבנה מסחרי במקום;

(4)  בתכנית החלה על יישוב עירוני – בכניסה למשרדים הראשיים של הרשות המקומית;

(5)  בתכנית החלה באזור כפרי אך לא בתוך יישוב כפרי – יוצב השלט בחזית בנין ציבורי בתחום היישוב הכפרי הקרוב, ובהעדר בנין כאמור – באחת הכניסות ליישוב הכפרי;

(6)  בתכנית דרך – בכל הצטלבות של הדרך המוצעת עם דרך בין-עירונית או עם דרך עירונית עורקית;

(7)  לענין תכנית שלדעת יושב ראש מוסד התכנון אינה באה בגדר החלופות שבפסקאות (1) עד (6), יורה היושב ראש על מקום הצבת השלט במיקום התואם את העקרונות  שבפסקאות האמורות.

5. (א) מידותיו המזעריות של השלט יהיו 0.75 x75 מטרים לפחות.

(ב)  מתכונת ההודעה תהיה כלהלן:

(1)   הכותרת תהא – “הודעה בעניני תכנון ובניה”;

(2)   בהתאם לסעיף 89א(א) לחוק על הודעה לכלול פרטים בהתאם לסעיף 92 לחוק וכן פירוט עיקרי ההבדלים בין המצב התכנוני הקיים לבין התכנית המופקדת לפי נוסח שיאשר המזכיר;

(3)   פרטי מציב השלט שיכללו שם, כתובת ומספר טלפון;

(4)   בתכנית החלה על מקרקעין במרחב תכנון מקומי שבו האוכלוסיה הדוברת ערבית מהווה עשרה אחוזים לפחות מכלל האוכלוסיה ואולם המקרקעין מצויים במתחם או בשכונה שבהם פחות מעשרה אחוזים מכלל האוכלוסיה דוברת ערבית בלבד – תפורסם ההודעה בעברית בלבד.

(ג)   הכתב שבשלט יהיה ברור וקריא, באותיות שחורות.

5א.      (א)  מגיש תכנית החלה על שטח שאינו עולה על 3,000 מ”ר יציב, על חשבונו, שלט בצורה ובתוכן הקבועים בתקנה 5, בחזית כל מגרש הגובל בתחום התכנית, וזאת נוסף על השלט שעליו להציב לפי תקנה 4; ואולם מגיש תכנית לא יידרש להציב שלט בחזית מגרש גובל –

(1)   אם השלט שהוצב לפי תקנה 4 נראה מהכניסה למגרש הגובל;

(2)   אם שלט שהוצב לפי תקנה זו במגרש גובל אחר, נראה מהכניסה למגרש הגובל.

(ב)  מגיש תכנית יהיה פטור מהצבת שלט כאמור בתקנת משנה (א) אם נמסרה, עובר לפרסום הודעת ההפקדה בעיתונים, הודעה בנוסח הקבוע בתקנה 5(ב) לכל הבעלים והמחזיקים במגרשים הגובלים בתחום התכנית; הודעה כאמור תימסר ביד או תישלח בדואר רשום על ידי הוועדה המקומית לפי מענם הידוע של הבעלים והמחזיקים, על חשבון מגיש התכנית.

6. (א) מגיש התכנית יציב את השלט לפי תקנות אלה ובהתאם להוראות כל דין, יתחזקו ויסירו בתום התקופה שנקבעה להגשת התנגדויות לתכנית.

(ב)  מגיש התכנית ידווח למוסד התכנון לגבי הצבת השלט, מיקומו, והסרתו ויצרף תמונה של השלט המוצב במקרקעין.

7. ניזוק שלט שהוצב בהתאם לתקנות אלה, יחליפו מגיש התכנית או יתקנו לאלתר מיד כשנודע לו על כך.

8.             בתום המועד שנקבע להגשת התנגדויות לתכנית, יסיר מגיש התכנית את השלט בהתאם להוראות כל דין

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

"נאון" מתמחה בהכנת תיקי הפרסום