הכנה והגשת תיק הפרסומים

כל המעוניין להגיש בקשה להקלה, שימוש חורג, ביצוע תמ”א 38 או לביצוע לשינוי תכנית נדרש על פי חוק התכנון והבניה – התשכ”ה 1965 לבצע פעולות לפרסום ומתן הודעות במספר דרכים בהתאם למהות הבקשה. מטרת הפרסום הפומבי על הגשת הבקשה הינה מתן האפשרות, כקבוע בחוק, להגיש התנגדויות לתכנית, זאת בפרק הזמן הקבוע בחוק מרגע הפרסום. דרכי הפרסום הנדרשות:

  • פרסום בשלושה עיתונים, בהם בתפוצה ארצית ובמקומון.
  • איתור ומסירת הודעות אישיות לבעלי חלקות גובלות.
  • פרסום מודעות והצבת שלטים בשטח הנכס ובלוחות המודעות הסמוכים לו בהתאם לאופי הבקשה.

 

יש לתעד בצורה מפורטת, ברורה ומלאה את הפעולות שננקטו ולהגישן בצירוף תצהיר חתום על ידי עורך דין לועדת התכנון והבניה המתאימה. נאון בע”מ דואגת לפרסם כנדרש על פי החוק והתקנות וכן להכין תיק פרסומים הכולל תיעוד כאמור. כל התהליך מלווה בפיקוח משפטי על מנת להבטיח שהתיק אשר מוגש לועדה לתכנון ובניה עומד בדרישות החוק.

ועדות התכנון והבניה מקפידות על עמידה בכל התנאים הנדרשים להגשת תיק הפרסומים וההודעות, תיקים אשר נמצא כי לא פרסמו באופן מתאים ו/או לא נמסרו הודעות כנדרש, יוחזרו למבקש הבקשה אשר יידרש להתחיל את כל התהליך מחדש, דבר אשר עלול לגרום לנזק כלכלי ועיכוב אישור הבקשה.

הוראות החוק והתקנות מורכבות ודורשות רמת דייקנות ודבקות גבוהה להנחיות. אין מקום לטעויות, כל טעות ולו הקטנה ביותר תגרום לעיכוב הבקשה, לעלויות כספיות כפולות ומיותרות.

לנאון בע”מ הידע, המומחיות והניסיון למנוע טעויות בתהליך הכנת התיק ועד הגשתו המהירה לוועדה.

פרסום בעיתונים

הפרסום בעיתונים נעשה בנוסח שקיבל מגיש הבקשה מהוועדה לתכנון ובניה ואשר כוללת בעיקרה את הפרטים הבאים (סעיף 92 לחוק):

  • מספרי הגוש והחלקה
  • שם השכונה ואת הרחוב ומספרי הבתים שהתכנית נוגעת להם
  • עיקרי הוראות התכנית המופקדת
  • המען והמועד להגשת התנגדויות לתכנית.

 

לא צוינו בהודעה כאמור בסעיף קטן (א) מספרי הגוש והחלקה, הרחוב ומספרי הבתים שהתכנית נוגעת להם, כולם או חלקם, תכלול ההודעה תיאור כללי של הסביבה שבה נמצא תחום התכנית, באופן המאפשר לזהותה.

 

הפרסום יתבצע “בשני עתונים יומיים בשפה העברית, שלפחות אחד מהם הוא עתון נפוץ …, ובמקום שבו מופיע עתון מקומי לפחות אחת לשבוע – פרסום נוסף בעתון המקומי”

 

איתור ומסירת הודעות לבעלי חלקות גובלות

לשם מסירת הודעות אישיות לבעלי חלקות גובלות, אנו מאתרים על פי מאגרי נתונים רשמיים ובהתאם לנסחי טאבו של החלקות הרלוונטיות את זהות ומענם של כל הזכאים לקבלת הודעה אישית בהתאם לחוק. הליך מסירת ההודעות ואישור הזכאים על קבלתן מתועד על ידינו ומבוצע בין אם במסירה אישית ובין אם באמצעות דואר רשום.

הצבת מודעות ושלטים בשטח הנכס ובסמוך לו

בהתאם למהות הבקשה יש להציב מודעות ו/או שלטים בשטח הנכס ובלוחות המודעות הסמוכים לו. בהתאם להוראות החוק המתאימות למקרה, אנו מדביקים ומציבים את המודעות והשלטים הנדרשים, בגודל, באופי ובהיקף שנקבע בחוק. תהליך הצבת ההודעות באזור הנכס מתועד ומצולם אף הוא.

הכנת התיק והגשתו

בסיום תהליכי הפרסומים ומתן ההודעות, נערך התיק הכולל את פירוט ומועדי הפרסומים אשר נדרשו ובוצעו לשם הגשת הבקשה. התיק כולל גם תצהיר חתום על ידי עורך דין המאמת כי מולאו כל התחייבויות מבקש הבקשה על פי החוק.

בגמר הכנתו, יוגש התיק על ידינו לועדה לתכנון ובניה.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

"נאון" מתמחה בהכנת תיקי הפרסום